REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ PROWADZONEJ PRZEZ NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy sklep.nutropharma.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną produktów stanowiących suplementy diety, wyroby medyczne. za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( sprzedaż na odległość ), na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: NUTROPHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli,

ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030005, NIP 521-008-72-34,

tel. +48 22 380 48 00, adres e-mail: biuro@nutropharma.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w złotych polskich. Niezależnie od ceny Produktu Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie Sklepu Internetowego6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym sklep.nutropharma.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na Polski rynek Szczegółowy opis produktów znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać na stronie internetowej Sklepu.

2. Minimalna wartość zamówienia w sklepie internetowym sklep.nutropharma.pl wynosi 25,00 złotych brutto.

3. Zakupów w Sklepie sklep.nutropharma.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone(za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i realizację dostawy ( imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki). Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia i ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności lub niekompletności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy wystawionym do sprzedaży przez Sklep towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

8. Do przyjęcia Zamówienia dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

9. Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

10. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie sklepu internetowego sklep.nutropharma.pl

11. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych zamówień Produktów.

§3 Płatności

1. Zawarcie umowy wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) gotówką (za pobraniem) przy odbiorze towaru,

b) przelewem elektronicznym,

c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy,

UWAGA! W tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać ” Płatność ze sklepu internetowego”.

Rodzaj karty płatniczej, z której korzysta Klient nie ma wpływu na koszty transakcyjne, które będą identyczne dla wszystkich rodzajów kart.

3. Wszelkie dodatkowe płatności, poza ceną towaru ( w tym np. ubezpieczenie przesyłki, usługi dodatkowe ) mogą być naliczane przez Sklep wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody Klienta.

4. Rozliczenia transakcji elektronicznych kartą kredytową oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem IAI Pay.

5. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę ( w przypadku wysyłania towaru ).

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD, Inpost) lub udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Kupujący jest obciążany wyłącznie kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy i na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze i rozpoczyna się w zależności od formy płatności w momencie: ePrzelew/karta kredytowa – potwierdzenia płatności przez IAI Pay, płatność za pobraniem – potwierdzenia zamówienia; przelew na konto bankowe – zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sklepu.

5. Opóźnienia w dostawie może być spowodowane wyłącznie w wyniku niewywiązania się przez firmy wysyłkowe z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

§5 Reklamacje

1. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeśli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ).

2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient powinien przesłać do Sklepu reklamację z opisem niezgodności i roszczeniem reklamacyjnym. Reklamacja powinna ponadto zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe, adres e-mail Klienta.

Przesyłkę zawierającą reklamację, reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu należy kierować na adres:

NUTROPHARMA Sp. z o.o., ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sklepu ponosi Sklep.

5. Sklep powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub inny wskazany przez Klienta sposób. I wskaże termin jej realizacji w przypadku uznania reklamacji.

6. . W przypadku, kiedy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt przesyłki ponosi Sklep. Upływ wskazanego przez Sklep terminu realizacji roszczenia reklamacyjnego uprawnia klienta do domagania się obniżenia ceny, albo odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w Regulaminie.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 20134 roku o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru zamówionego towaru pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. . W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego wiele towarów, dostarczanych osobno – termin do odstąpienia od umowy jest liczony od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych produktów.

4. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. na adres siedziby Sklepu, przesyłka pocztową na własny koszt. Z uwagi na specyfikę oferowanych przez Sklep towarów i ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych – zwrócony towar powinien być kompletny i w fabrycznym opakowaniu.

5 . Zwrot dokonanej przez Klienta płatności wraz z kosztami przesyłki w podstawowej wysokości nastąpi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub w inny wskazany przez Klienta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami..

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu zwrotu towaru przez Klienta lub doręczenia dowodu jego nadania.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów :

1) której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki okres trwałości

2) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu.

§7 Ochrona prywatności

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ):

1. Administratorem danych osobowych jest : Nutropharma Sp. z o.o.

2. W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@nutropharma.pl.

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką )

4. Spółka przetwarza dane osobowe w celach :

1) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę ( art. 6 ust. 1 lit b RODO ),

2) marketingowych ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO ),

Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO )

5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich sprostowania, a także do żądania ich usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych . Niezależnie od powyższego Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. 3.Postanowienia Regulaminu obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej.